Şiir Tahlili, Naili, Gazel, Hevâ-yi aşka uyup kuy-ı yâra dek gideriz

 Merhaba bendelimiyim.com okurları! Bu yazıda, birbirinden derin ve anlamlı beyitlerle dolu olan Nâilî'nin gazeline dair bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Divan edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Nâilî'nin kaleminden çıkan bu eser, aşk, içki, tasavvuf ve güzellik gibi kavramları işleyerek okuyucuya zengin bir dünya sunuyor.Gazeldeki her beyit, birbirinden farklı mazmunlar ve kültürel bağlamlarla örülü, derin anlamlar taşıyan bir hikayenin parçası. Aşkın tutkusu, içkinin özgürlüğü, tasavvufun derinlikleri ve güzellik etkisinin yolculuğu; hepsi bu muazzam eserin içinde gizli.

Bu yazıda, Nâilî'nin gazelini adım adım tahlil ederek, her bir beyitte yüklü anlamları, mazmunları ve kültürel bağlamları keşfedeceğiz. Hem edebiyat severlerin hem de divan edebiyatı meraklılarının keyifle okuyacağı bu yazıda, Nâilî'nin dilinden aşkın, içkinin ve güzelliğin dansını izlemeye hazır olun!

Önce Naili'yi yakından tanıyalım.

Merhaba bendelimiyim.com okurları! Bu yazıda, sizleri Türk edebiyatının iz bırakan şairlerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz: Manastırlı Nâilî. Asıl adı Mustafa olan Nâilî, XIX. yüzyılın şairlerinden biri olarak bilinir. İstanbul'un güzelliklerine doğmuş, fakat zaman içinde Manastırlı Nâilî ismiyle anılmaya başlamıştır.

Pîrî Halîfe'nin oğlu olarak Maden Kalemi'nde çalışmaya başlayan Nâilî, bu daire içinde serhalifeliğe kadar yükselmiştir. Fakat hayatının bir döneminde, Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa tarafından sürgüne gönderilmiştir. Bu sürgün, onun hayatındaki bir döneme damga vurmuştur. Şair, özellikle IV. Murad, Sultan İbrâhim ve IV. Mehmed dönemlerinde yaşamış ve bu padişahlara kaside sunmuştur. Aynı zamanda devlet büyüklerine yazdığı kasidelerle tanınan Nâilî, şiirlerinde geniş hayal dünyasından ilham alır ve soyut unsurları kullanarak derin anlamlar yaratır.

Nâilî'nin eserlerinde, yaşadığı zorluklar, maddî sıkıntılar, aşkın hüznü ve dönemindeki üzücü olayların etkilerini görmek mümkündür. Şiirlerinde genellikle mübalağa, telmih ve tezat gibi sanatları kullanır. Eserlerinin içerdiği ağır terkipler, Farsça kelimelerle yoğrulmuş süslü bir üslup sunar.

Bu yazıda, Nâilî'nin bir gazeline odaklanarak beyit beyit tahlil edeceğiz. Onun şiir dünyasında gezinirken, aşkın, içkinin, tasavvufun ve güzellik etkisinin derinliklerine ineceğiz. Hazır mısınız? İşte Manastırlı Nâilî'nin dünyasına hoş geldiniz!

Nâilî 'gideriz' redifli gazeli

Hevâ-yi aşka uyup kuy-ı yâra dek gideriz
Nesîm-i subha refîkiz bahâra dek gideriz

Pelâspâre-i rindî be-dûş kâse be kef
Zekât-ı mey verilir bir diyâra dek gideriz

Tarîk-i fâkrda hem-kefş olup Senâî’ye
Cenâb-î külhâni-i Lâyhâr’a dek gideriz

Verip tezelzül-i Mansûru sâk-ı arşa tamam
Huda Hudâ diyerek pây-ı dâra dek gideriz

Ederse kand-i lebin, hâtır-ı mezâka hutûr
Diyâr-ı Mısr’a değil Kandehâr’a dek gideriz

Felek girerse Kef-i Nâilî’ye dâmânın
Seninle mahkeme-î kirdgâra dek gideriz

Naili

Aşkın arzusuna uyar, yara kuyusuna kadar gideriz,
Sabah rüzgarının dostuyuz, ilkbahara kadar gideriz.

Bu beyitte Nâilî, divan edebiyatının genel temalarından biri olan aşkı ve aşkın yolculuğunu işlemektedir. İşte beyitin tahlili:

 1. Hevâ-yi Aşk (Aşkın Arzusu): Beyitin ilk dizesinde geçen "Hevâ-yi aşk," aşkın arzusunu ifade eder. Aşk, divan edebiyatında sıklıkla insanoğlunun ruhsal bir arayışı, özlemi olarak tasvir edilir. Burada aşkın isteği veya arzusu vurgulanmaktadır.
 2. Uyup Kuy-ı Yâra Dek Gideriz (Yara Çukuruna Kadar Gitmek): Bu ifade, aşk yolculuğunun tehlikelerine ve zorluklarına işaret eder. "Uyup gitmek" ifadesi, bir hedefe yönelmek veya bir arzuyu takip etmek anlamına gelir. "Kuy-ı yâr" ise aşk yarasını, sevgilinin kalbindeki derin izi temsil eder. Dolayısıyla, aşk yolculuğu zorlu ve riskli bir süreçtir.
 3. Nesîm-i Subha (Sabah Rüzgarı): İkinci dizede geçen "nesîm-i subha," sabah rüzgarını simgeler. Sabah rüzgarı genellikle taze bir başlangıcı, umudu ve yeniden doğuşu temsil eder. Aynı zamanda bu ifade, aşkın taze ve canlı bir duygu olduğunu vurgular.
 4. Refîkiz Bahâra Dek Gideriz (Bahara Kadar Dostuz): Dizede geçen "refîkiz bahâra dek gideriz" ifadesi, "refîk" kelimesiyle dost veya arkadaş anlamına gelir. Bahara kadar olan süreçte, yani mevsimlerin değişiminde, aşkın yaşanacak ve büyüyecek bir süreç olduğunu ifade eder. Ayrıca, bu ifade aşkın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ve mevsimlerin değişimiyle ilişkilendirilerek anlatıldığını gösterir.

Mazmunlar ve Kültürel Bağlam:

 • Yara (Yâr): Divan edebiyatında sıkça kullanılan bir mazmundur. Aşkın acısı ve sevgilinin kalbindeki izi temsil eder.
 • Sabah Rüzgarı (Nesîm-i Subha): Yeniden doğuş, tazelenme ve umut simgesidir.
 • Bahar (Bahâr): Yeniden doğuş, tazelik, güzellik ve aşkın mevsimi olarak sıkça kullanılan bir temadır.

Bu beyitteki mazmunlar, aşkın derinliği, zorlu yolları ve sürekli bir yolculuğu anlatarak divan edebiyatının temel unsurlarını yansıtmaktadır.

Meyhane uşağı gibi kâsesiz ve dertsiz gideriz,
Meyin vergisini öderiz, uzak bir diyara kadar gideriz.

 1. Pelâspâre-i Rindî (Rindlik Meyhanesi): "Pelâspâre" meyhaneyi, özellikle rind ve sarhoşların toplandığı bir mekanı ifade eder. "Rind" kelimesi ise geleneksel olarak özgür ruhlu, eğlenceye düşkün, sefahat içinde yaşayan kişiyi tanımlar. Bu ifade, aşk ve içki ile özgürce yaşayan bir topluluğa atıfta bulunur.
 2. Be-dûş Kâse Be Kef (Dertsiz Kâse ve Kef): "Be-dûş" ifadesi dertsiz veya sıkıntısız anlamına gelir. "Kâse" içki kâsesini, "kef" ise içki kadehini ifade eder. Bu dizede, içki içerken dert ve sıkıntıdan uzak, özgür bir şekilde içme anlamı vardır.
 3. Zekât-ı Mey (Meyin Zekâtı): "Zekât" genellikle İslam'da zorunlu sadaka veya vergi anlamına gelir. Ancak burada "zekât-ı mey" ifadesiyle içki içme eylemi, bir tür ibadet veya vergi gibi algılanarak kullanılmıştır.
 4. Verilir Bir Diyâra Dek Gideriz: Burada ifade edilen, içki içmenin bir ibadet gibi algılandığı, bu eylemin bir tür sadaka veya vergi gibi bir diyara (uzak bir yere) götürdüğüdür. Yani, içki içme ritüeli bir yolculuk ve derin bir anlam taşır.

Mazmunlar ve Kültürel Bağlam:

 • Pelâspâre-i Rindî (Rindlik Meyhanesi): Divan edebiyatında sıkça karşılaşılan bir mekan mazmunudur. Rindlerin toplandığı meyhane, özgürlük ve sefahat anlamında kullanılır.
 • Kâse ve Kef: İçki içme ritüelini simgeler.
 • Zekât-ı Mey: İronik bir şekilde içki içmeyi, bir tür ibadet veya vergi gibi değerlendirir.

Bu beyitte Nâilî, içki içme eylemini dini ve toplumsal terminolojiyle anlamlı kılarak, aşk ve içki içmenin bir arada ele alındığı, özgür bir yaşam tarzını yansıtan bir tablo çizer.

Fikir yolunda Senâî'ye yol arkadaşı olup,
Lâyhâr'ın büyük kütüphanesine kadar gideriz.

 1. Tarîk-i Fâkr (Fakirlik Yolu): "Tarîk-i fâkr" ifadesi, fakirlik yolu veya fakirlerin izlediği yaşam tarzını ifade eder. Burada, yazarın fakirlikle ilişkilendirilen bir yaşam tarzını benimsemeye ve bu yolda ilerlemeye hazır olduğunu ifade eder.
 2. Hem-Kefş Olup (Birlikte Yürüyerek): "Hem-kefş" ifadesi, birlikte yürümek, aynı yolda olmak anlamına gelir. Yazar, bu fakirlik yolunu benimseyerek birlikte hareket etmeye hazır olduğunu belirtir.
 3. Senâî’ye (Senâî'ye): Senâî, tasavvuf edebiyatında önemli bir şair ve düşünürdür. Onunla birleşmek veya ona yönelmek, tasavvufi bir anlam taşır. Bu ifade, fakirlik yolu üzerinde ilerleyerek tasavvufi bir yükselişi temsil edebilir.
 4. Cenâb-î Külhâni-i Lâyhâr’a (Cenab-ı Kulhani-i Lâyhâr’a): Cenâb-î, saygı ifadesidir ve genellikle Allah'ı ifade eder. "Külhâni-i Lâyhâr" ise tasavvufi bir terim olup, ruhsal bir yükseliş ve Allah'a ulaşma anlamını taşır. Bu ifade, yazarın fakirlik yolu üzerinde ilerleyerek Allah'a yaklaşma arzusunu ifade eder.

Mazmunlar ve Kültürel Bağlam:

 • Tarîk-i Fâkr (Fakirlik Yolu): Divan edebiyatında sıkça rastlanan bir temadır. Fakirlik, maddi zenginlikten uzaklaşma, içsel bir yolculuk ve Allah'a yaklaşma simgesi olarak kullanılır.
 • Senâî ve Cenâb-î Külhâni-i Lâyhâr: Tasavvufi düşünceye ait terimlerdir. Yazar, fakirlik yolu üzerinde ilerleyerek tasavvufi bir yükselişe ve Allah'a ulaşmaya işaret etmektedir.

Bu beyitte Nâilî, tasavvufi bir perspektiften fakirlikle ilişkilendirilen bir yaşam tarzını benimseme ve bu yolda Allah'a yaklaşma arzusunu ifade ediyor.

Mansûr'un alnının terini tahtın altına koyarak tamamlarız,
Tanrı'ya "Tanrı" diyerek eşiğe kadar gideriz.


Bu beyitin tahlili şu şekildedir:

 1. Tezelzül-i Mansûru (Mansûr'un İnfazı): "Tezelzül" ifadesi, birini azletme veya bir hükmü yerine getirme anlamına gelir. "Mansûr" ise Muhyiddin Mansûr el-Hallâc'ı ifade eder. Hallâc, mistik bir şair ve düşünürdü. Onun infazı, tasavvufi öğretilerini savunması ve Tanrı ile birliği deneyimini dile getirmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Bu ifade, büyük bir fedakarlık ve tehlikeli bir yola girme hazırlığı olarak yorumlanabilir.
 2. Sâk-ı Arşa Tamam (Arş'a Ulaşan Kadeh): "Sâk" içki kadehini, "arş" ise Tanrı'nın tahtını temsil eder. "Sâk-ı arşa tamam" ifadesi, içki içme eyleminin bir tür ibadet ve Tanrı'ya ulaşma arzusunu yansıtır. Yazar, içki içerek Tanrı'ya olan bağını güçlendirmeye hazır olduğunu belirtir.
 3. Huda Hudâ Diyerek Pây-ı Dâra Dek Gideriz: "Huda Hudâ" ifadesi, Allah'a yönelme veya Allah'ı anma anlamına gelir. "Pây-ı dâra" ise eşiğe yaklaşmayı ifade eder. Yazar, Allah'a yönelerek ve O'nu anarak eşiğe kadar gitmeye hazır olduğunu ifade eder.

Mazmunlar ve Kültürel Bağlam:

 • Tezelzül-i Mansûru (Mansûr'un İnfazı): Mansûr el-Hallâc'ın mistik düşünceleri ve ifadeleri nedeniyle yaşadığı infaz, tasavvuf literatüründe önemli bir olaydır. Bu ifade, büyük bir fedakarlık ve tehlikeli bir yola girişi temsil eder.
 • Sâk-ı Arşa Tamam (Arş'a Ulaşan Kadeh): İçki içmenin tasavvufi bir ritüel olarak kullanılması, Tanrı'ya ulaşma ve O'na olan bağlılığın güçlenmesi arzusunu simgeler.
 • Huda Hudâ: Allah'a yönelme ve O'nu anma anlamına gelir. Yazar, bu ifadeyle Allah'a duyulan derin bir bağlılığı ve yönelişi ifade eder.

Bu beyitte Nâilî, mistik ve tasavvufi temaları kullanarak içki içmenin bir ibadet ve Allah'a yaklaşma yolculuğu olduğunu ifade eder.

Dudakların şeker küpü hatırlatıyorsa şeker kamışını,
Mısır diyarına değil de Kandehâr'a kadar gideriz.

 1. Kand-i Lebin (Dudakların Şeker Küpü): "Kand-i lebin" ifadesi, dudakların şeker küpü anlamına gelir. "Kand" kelimesi şeker, "leb" ise dudak demektir. Bu ifade, güzellik ve cazibeyi simgeler. Yazar, güzel dudaklar karşısında bir etki yaşanması durumunda, bir şeyin hatırı için olan bir arzu veya niyeti ifade eder.
 2. Hâtır-ı Mezâka Hutûr (Şeker Küpünün Anısı): "Hâtır" hatıra veya anlamına gelir. "Mezâk" ise şeker demektir. "Hutûr" ise anı veya hatıra anlamına gelir. Yazar, şeker küpünün anısının, yani güzellik etkisinin, bir anının hatırası olarak kalacağını ifade eder.
 3. Diyâr-ı Mısr’a Değil Kandehâr’a Dek Gideriz: "Diyâr-ı Mısr" Mısır diyarı, "Kandehâr" ise bir yer adıdır. Bu ifade, güzellik etkisi ve cazibe nedeniyle yolculuğun Mısır'a değil, Kandehâr'a doğru olacağını ifade eder. Yazar, güzellik karşısında yaşanan etkinin bir seyahat gerektirecek kadar güçlü olduğunu ima eder.

Mazmunlar ve Kültürel Bağlam:

 • Kand-i Lebin (Dudakların Şeker Küpü): Güzelliği ve cazibeyi simgeler.
 • Hâtır-ı Mezâka Hutûr (Şeker Küpünün Anısı): Güzelliğin bıraktığı iz, etki veya anlamı ifade eder.
 • Diyâr-ı Mısr’a Değil Kandehâr’a Dek Gideriz: Güzellik karşısında yaşanan etkinin bir seyahati veya hareketi gerektirdiği düşüncesini içerir.

Bu beyitte Nâilî, güzellik karşısında duyulan etkinin güçlü olduğunu ve bu etkinin bir anının hatırası olarak kalacağını ifade eder. Ayrıca, bu güzellik etkisi nedeniyle bir seyahatin gerçekleşeceğini ima eder.

Eğer kader bizi Nâilî'nin mahkemesine götürürse,
Seninle birlikte duruşmaya kadar gideriz.

 1. Felek Girerse Kef-i Nâilî’ye Dâmânın: "Felek" kelimesi kaderi veya talih anlamına gelir. "Kef-i Nâilî" ifadesi ise Nâilî'nin kadehi ya da içkisi olarak yorumlanabilir. Yazar, kaderin, Nâilî'nin içkisi veya yaşam tarzı olan "kef" ile ilişkilendirilmiş bir duruma işaret eder. "Dâmânın" ifadesi ise eteğini veya elbisesini ifade eder. Yazar, kaderin Nâilî'nin yaşam tarzına müdahale etmesi durumunda, bu müdahaleyi eteğinin içkisiyle ilişkilendirerek ifade eder.
 2. Seninle Mahkeme-î Kirdgâra Dek Gideriz: "Seninle" ifadesi, muhtemelen sevgiliye veya aşka işaret eder. "Mahkeme-î kirdgâr" ise dava mahkemesi veya yargılama yeri anlamına gelir. Yazar, sevgiliyle birlikte yaşanan olayların bir mahkemeye taşınabileceğini, yargılamaya konu olabileceğini belirtir. "Kirdgâr" kelimesi de anlaşmazlıkların, kavgaların veya mahkeme konularının ifadesidir.

Mazmunlar ve Kültürel Bağlam:

 • Kef-i Nâilî: İçki veya yaşam tarzı olarak Nâilî'nin simgesidir.
 • Felek: Kaderi veya talih anlamına gelir.
 • Mahkeme-î Kirdgâr: Anlaşmazlıkların veya yargılamaların gerçekleştiği yer.

Bu beyitte Nâilî, kendi yaşam tarzının kader veya talih tarafından sorgulanabileceğini ve aşk ilişkisinin mahkemeye taşınabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda, içki ve aşk temalarını bir araya getirerek kendi özgün anlatımını yaratıyor.

Sevgili bendelimiyim.com okurları bu bölümde yukarıda yaptığımız tahlilin genel bir çerçevesini çizmek istiyorum.

Nâilî'nin gazeli, divan edebiyatının temel temalarından olan aşk, içki, tasavvuf ve güzellik gibi kavramları işler. Her bir beyitte farklı mazmunlar ve kültürel bağlamlar kullanılarak derin anlamlar ifade edilir.

Gazelin ilk beyitinde aşkın yolculuğu ve tutkusu dile getirilir. Aşkın arzusuyla yara çukuruna kadar gitmek, sabah rüzgarının dostu olarak ilkbahara kadar gitmek, gazeli aşkın zorlu ve uzun bir yolculuğunu anlatır.

İkinci beyitte içki ve meyhaneye dair mazmunlar kullanılarak özgür bir yaşam tarzı ve içki içme ritüeli anlatılır. İçki içerken dertsiz, keyifli bir şekilde uzak diyarlara gitmek temsili olarak kullanılır.

Üçüncü beyitte tasavvufi bir perspektife geçilir. Senâî'ye olan yolculuk, fakirlik yolunu benimseme ve Cenâb-î Külhâni-i Lâyhâr'a yönelme temalarıyla tasavvufun derinlikleri işlenir.

Dördüncü beyitte, Mansûr el-Hallâc'ın infazına atıfta bulunularak fedakarlık ve tehlikeli bir yola giriş anlatılır. İçki içme eyleminin bir ibadet ve Allah'a yaklaşma arzusu olarak kullanılması vurgulanır.

Beşinci beyitte güzellik ve aşkın etkisi üzerinden bir seyahatin anlatıldığı, güzellik karşısında duyulan etkinin güçlü olduğu ve bu etkinin bir anının hatırası olarak kalacağı ifade edilir.

Altıncı beyitte ise kaderin, Nâilî'nin yaşam tarzına müdahale etmesi durumunda bu müdahaleyi içkiyle ve sevgiliyle ilişkilendirerek ifade eder. Aşk ilişkilerinin anlaşmazlıklarının mahkemeye taşınabileceğini ifade eder.

Sonuç olarak, Nâilî'nin gazeli, aşk, içki, tasavvuf ve güzellik gibi zengin temaları içinde barındıran, derinlikli ve sembolik bir anlam taşıyan bir eserdir. Her beyitte farklı mazmunlar ve kültürel bağlamlar kullanılarak, divan edebiyatının zengin diliyle okuyucuya birçok katmanlı duygu ve düşünce iletilmektedir.

Başka tahlillerde görüşmek üzere yorumlarınız daha fazlası için motivasyon kaynağı oluyor.

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler. Daha fazlası için bizi motive ediyor.

Daha yeni Daha eski