ÖYT – Öğretimin Yöntemleri Özeti


Öğretim Yöntem ve Teknikleri
dersi Öğretim Yöntemleri konusunu çalışırken çıkardığım özetleri paylaşmak istiyorum. Daha önceki yazıda Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersinin Öğretimin İlkeleri konusunu paylaşmıştık. Olabildiğince kısaltarak aldım. Bunlar kendi kişisel notlarımdır. Bazen kendi anlayacağım şekilde kodladım. Bilgi yanlışlığı olmaması için dikkat ediyorum. Zaten bunlar kendi notlarım. Yine de vebal altında kalmamak için uyarımı yapayım. Yüzde yüz uzmanı olmadığımız bir konudur. Sadece benim notlarımla çalışmak size yetmez. Bunu aklınızda bulundurarak çalışınız.

Hepimize başarılar.

Öğretim Yöntemleri:

Hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanır öğretmen konuyu anlatmak için birden fazla yöntem kullanmalıdır. 

Farklı öğretim yolunun seçilmesini gerektiren ve etkileyen başlıca nedenler şunlardır. 1. Hedef 2. Konu 3. Öğrenci

Farklı düzeylerdeki hedef davranışların öğrenciye kazandırılması için farklı öğretim yolları uygundur.

1.Anlatım (Sunu)

Öğretmen dersi sunar öğrenci not alır. Not alma da öğrencinin isteğine bağlıdır. İsterse not alır. Öğrenci pasiftir. Bilgilerin kısa sürede gruba sunulmasını sağlayan anlatım yönteminde öğrencilerin öğrenme güdüsünün devamı açıklamalarla sağlanır. Sunu (anlatım) yöntemi şu durumlarda kullanılır:

 • Derse giriş yaparken
 • Bilgi aktarırken
 • özetleme yaparken

Yöntem kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler.

 • Hedefler belirtilir.
 • Plan yapılmalıdır.
 • Sunum adım adım yapılmalıdır.
 • Bilergin ve somut yapılar kullanılmalıdır.
 • Öğrencilerin öğrenmeleri kontrol edilmelidir.
 • Anlatım yöntemi sunuş yoluyla öğretimle aynı şey değildir.

Anlatım yöntemi bgilerin sözel sembollerle aktarılmasıdır. Sunuş yoluyla öğretim ise anlatım yöntemini de içine alan daha geniş bir kavramdır. Sunuş yoluyla öğretimde araç gereçler, öğretmen-öğrenci etkileşimi ve farklı teknikler de yer alır.

2. Tartışma:

Tartışma yöntemi; bir konu üzerine düşünmeye yönelik iyi anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılır.

Bilişsel ve duyuşsal kazanımları sağlar, demokratik anlayışı geliştirir.

Buluş yoluyla öğretim yaklaşımında kavrama düzeyinde davranışlar kazandırılmasında etkilidir.

→ Tartışmada yeni bilgiler verilme, yeni konu öğretilmez bir konuda derinlemesine bilgi vermek maksadıyla kullanımı etkili olmaz.

Öğrencinin konu üzerine kendi düşüncesini söylemesi yorum yapması sağlanır.

2007'de şu şekilde sorulmuş ► Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerine düşünmeye yöneltmek, düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve pekiştirmek amacıyla kullanılır.

Tartışma Çeşitleri (Tartışma Teknikleri)

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Münazara: İki tartışma gurubu ve bir süre vardır bir de dinleyiciler. Bir konuda zıt görüşleri savunan iki farklı grup oluşturulur. Her grup kendi görüşünü belli zaman dilimleri içinde bir dinleyici ya da gruba anlatır.

Sempozyum: Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir konu üzerinde uzman kişiler tarafından konun değişik yönlerini genelde 15 dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. Her bir oturuma katılacak olan gruplar 5-6 kişi olabilir.

Uzman kişilerin çoğu zaman düzenleme kuruluna verdikleri konuşmalarına "tebliğ" ya da "bildiri" denir.
Sunular bittikten sonra o oturuma katılanlarla bir forum düzenlenerek dinleyicilerin sorularına cevap verilebilir. Forum sırasında grup üyeleri arasında da tartışma yapılabilir.

Panel: Bir başkanla birlikte 3-4 kişiden oluşan konunun uzmanlarının konuyu derinlemesine işlemeleridir. Sevgili bendelimiyim ziyaretçisi bu soru 2009'da soruldu. O da şu şekilde soruldu: Öğrencilerin bilgilenmelerini yorum yapmalarını, sorunlar ve sorunların çözümleri üzerinde düşünmelerini, sorgulamalarını, soru sormalarını ve sorularına karşılık bulmalarını amaçlarsa panel kullanılmalıdır. Soruda hangisi kullanılmalıdır şeklinde yukarıda da deyindiğimiz başlıklar vardır.

Zıt Panel: Kısmen tartışılmış ancak tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış konuların işlenmesi için uygundur.
→Yeni fikirlerin ortaya çıkması
→Konunun gözden geçirilmesi tekrar edilmesi,
→Yanılgıların düzeltilmesi
→20 dakika sürer

2010 Sorusu: Sınıf ikiye bölünür 1. grup sorular hazırlar 2. grup ise diğer grubun kendisini sorulması ihtimali olan sorulara cevaplar hazırlar.

Kollegyum: Uzman → öğrenci →sınıf 2010'da soruldu.
Panele benzer ancak bu teknikte 2 panel grubu vardır 1 grup uzman Grubu 2 grup öğrenci dörder kişiden oluşur sınıfın kalanı ise dinleyici olur her iki grup sunumu tamamlar dinleyici öğrenciler yani sınıf sorular sorar

Forum: Buna örnek olarak davos zirvesi olabilir. Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması uzmanların yanıtlamasıyla gerçekleşir. Dinleyeyiciler katılımcılar soru sorabilir.
Konuşmacıların bilgi verip sorulara geçmesi panel olur. Sadece soru kısmı forumdur. World Ekonomik Forumu Davos buna örnektir.

Açık Oturum: Herkse söz alıp konuşabilir, siyaset meydanı gibi. Yönetici söz verir. Eski Türkiyede kaldı bunları artık akıllı uslu siyasi tartışmalar yok. Siyaset meydanı benim gibi yaşı büyük olanlar tarafından hatırlanacaktır. Youtube'den örnek bulabilirsiniz.

Çember: Bir başkan bir sekreter ve bir süre ayarlayıcısı belirlenerek en fazla 15 kişilik grubun çember şeklinde oturduğu başkanın sağından başlayarak üyelere birer dakikalık söz verildi sekreterin notlar aldığı bir küçük tartışma tekniğidir. 

Sorularda bazen iç içe iki çember denk gelebilir bu tekniğin adı akvaryum tekniğidir bununla karıştırmayın sakın küçük grup tekniği değildir akvaryum.  

Örnek olay: 2010’da bu konudan soru çıkmıştır gerçek hayatta karşılaşılması mümkün ya da karşılaşılmış olan sorun niteliğindeki olayları ya da durumlara öğrencilerin katılımını ile çözüm yollarını arayarak gerçekleştirilir.  

Örneğin Elif adında bir lösemi hastası kız olsun bu kıza bir grup toplanıp ona saçları döküldüğü için bir şapka yapsın Elif’in çok seveceği özellikler tartışılsın Elif’in en sevdiği hayvan ve benzeri tartışılabilir. 

Olay alternatif çözümler gerektirmelidir. 

Probleme dayalı olarak eğitimde kullanılır.  

İlgi çekecek bir problem sınıfa getirilir sınıf gruplara ayrılır küçükse tek grup da olabilir gruplar metinde olayda geçen durumları belirlerler tartışırlar ve çözüm yolları önerirler siz olsaydınız ne yapardınız gibi bir yol kullanılır. Yaratıcı düşünme geliştirilir. 

Farklı çözümler öneri olabilecek türden sorunlar getirilmelidir tek çözüm olan durum işe yaramaz. 

Sınıf mevcudunun fazla olduğu durumlarda tüm sınıfla örnek olay yöntemi kullanmak zor olduğundan benzer durumlarda da yapılabilecek gibi öğrenciler 4 ya da 5 kişilik gruplara ayrılarak örnek olay yöntemi uygulanabilir. 

Sınıf mevcudunun kalabalık olduğu durumlarda gruplara uygulanan örnek olay yönteminde en önemli nokta her grubun örnek olaya ilişkin alternatif çözüm önerilerinin sınıfa sunulması ve sınıf ortamında bu çözümlerin tartışılmasıdır. 

Örnek olay yönteminin özellikleri incelendiğinde problemli bir olayın çözümü ile alternatif çözümler üretmede problem çözme bunu yaparken neden sonuç ilişkileri kurma ve bilginin transferi söz konusudur. 

Yeni çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olay öğrenciler tarafından yeniden yazılırken de bilgiyi yeniden üretme söz konusudur. 

Üretme örnek olay da önemlidir çünkü önemli bir aşaması öğrencilerin alternatif çözümler üretmesidir. 

Gösterip yaptırma:

“Benden sonra tekrarla” ifadesi geçerlidir sözlerinin kifayetsiz kaldığı noktada kullanılır.  

Bu yöntemin daha çok uygulama düzeyindeki davranışları ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında etkilidir.  

Öğrenci katılımının zorunlu olduğu durumlarda kullanılmalıdır.  

Öğrenci sürecin başında davranış en mükemmel haliyle gösterilir ve yapması istenir gösterilenler sırayla ve aşamalı olarak gösterilmelidir ve anında dönüt düzeltme yapılmalıdır. 

2009 yılında şu şekilde sorulmuş:  öğrencilerin öğretim sürecini etkin olarak katılabilmelerini ve gerçeğe yakın ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak için gösterip yaptırma uygundur. Psiko motor kelimesi paragrafta varsa mutlaka gösterip yaptırma vardır. Tabii bu tarz sorularda şıklarda önemlidir şıkları da kontrol etmeyi unutmayın sevgili ben deli miyim.com ziyaretçileri. 

Problem çözme:

Problem çözme konusundan 2010 yılında Bir soru geldi. Öğrencinin araştırması sorgulama becerilerini kullanmasını gerektiren öğrenci merkezli bir yöntemdir probleme dayalı öğrenme yaklaşımına dayanır. 

Okulda çevrede ülkede yaşanan herhangi bir soruna bu yaklaşım ile öğrencilerin çözümler üretmesi sağlanabilir.  Çözümler aranırken problem çözme sürecinin aşamaları izlenir. 

problem çözme aşamaları 

 1. problemin farkına varma tanıma 
 1. Problemi tanımlama /sınırlarını çizme sınırlama 
 1. Problemin çözüm yollarını belirleme /hipotez kurma denenceler 
 1. Veri toplama  
 1. verileri değerlendirme/Çözümleme 
 1. Genellemelere ve sonuçlara ulaşma 

Probleme dayalı öğrenme öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandıracak bir soruna problem çözme basamaklarında ilerleyerek çözüm bulmalarını sağlayan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır öğrenciler bu yaklaşım ile soruna ilişkin veliler toplar ve verileri işleyerek çözümler bulur.  

Problem çözme, Araştırma, sorgulama, kaynaklara ulaşma,, iyi iletişim, grupla çalışma, bilgiyi paylaşma,, sorumluluk almav yerine getirme becerilerini geliştirir. 

 bazı kaynaklarda probleme dayalı öğrenme olarak da geçer john dewey tarafından ortaya atılmıştır. 

 Yapılandırmacılık’a dayanmaktadır 

 öğretime bir problemle başlanır. En önemlisi bu başlanılan problemin ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir problem olmasıdır. 

Problem çözme teknikleri konusunda ayrı bir yazı hazırlayacağım. Problem çözme tekniklerinden bazıları şunlardır.

 • balık kılçığı diyagramı
 • 5N1K
 • argümantasyon /dayanaklandırma
 • dupe modeli

Yorum yapmayı unutmayın. teşekkürler.

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler. Daha fazlası için bizi motive ediyor.

Daha yeni Daha eski