Osmanlıca Metin, Sergüzeştname-i Hindi Mahmud

Merhabalar sevgili Osmanlıca severler. Sizlere bazen internette günümüz Türkçesi ile yazılmış bir şeyi sadece eski alfabe ile yazıp okuyalım diye paylaşanlar var. Osmanlıca bu değil arkadaşlar. Osmanlıca hem kelimeler olarak eski devirde kullanılan metinler. Mesela içinde Solucan geçen bir kelime Osmanlıca olamaz olsa olsa savlıcan’dır o.

Günümüz Türkçesiyle

Hüve’l-Fettâḥ
Sergüẕeşt-nâme-i Hindî Maḥmûd

[Fe‚ilâtün Mefâ‚ilün Fe‚ilün]

1. Bismillâhi’l-Meliki’l-Müste‚ân
Fetĥ ider bâbı bu miftâĥ-ı cihân

2. İy Kerîm [ü] Raĥîm-i ‚âlemiyân
Yoġ iken ‚arş u kürsî kevn [ü] mekân

3. Kün buyurduñ o demde itdi žuhûr
Oldı mevcûd bu ķubbe-i devrân

4. Meh [ü] ħûrşîd cihâna virdi żiyâ
Şeb u rûzda bu iller ķılur seyrân

5. Eyledüñ çün ezel ķażâ vü ķader
Sâ‚atiyle olısar iy Mennân

6.Cebhemüzde yazıldı şol evvel
Ħayr eger şer anı görür insân

7. Sevdi cân ile Yûsuf’ı Ya‚ķūb
Ĥased itdi o ĥâlete iħvân

8. ‚Âķıbet ķul olup mezâd oldı
Ţâlib oldı aña zen [ü] merdân

9. Ĥîlesiyle zenân-ı mekkâruñ
Yûsuf’a mesken eyledügi zindân

10. Ŝabr idüben cefâya ĥamd itdi‚
Âķıbet Mıŝr’a eyledüñ sulţân

11. Büt-şikest Ħalîl İbrâhîm
Ķavm-i Nemrûd’a dîn ķıldı beyân

12. Atıcaķ âteşe anı Nemrûd
Âteşi eyledüñdi bâġ-ı cinân

en son kelime de emrün. bu altta yazan kelimeler diğer sayfanın başladığı kelime yazılıyor en alta. Bir dönem eserlere el yazmalarına sayfa numarası yerine son kelimeyi yazmışlar bu şekilde sırasını karıştırmıyorlar eserlerin. Bu okuduğunuz metin el yazması bir eserden alınmıştır. Osmanlıca okumayı biliyorum demeyin bunları okuyamıyorsanız. Dedemin mezarı edebiyatı yapanlara da itibar etmeyin. Matbu yazılmış metinleri önünüze koyanlara da rahatlıkla hassiktir çekebilirsiniz. Matbu yazı Osmanlıcanın neredeyse son dönemine denk gelir çoğunlukla son dönemdekileri okursunuz. Oysa gerçek tarih eski metinlerdedir.

Yazar hakkında bilgi:

XVI. yüzyılın unutulmaz figürlerinden biri olan Hindî Mahmûd, 1512’den 1595’e kadar en az dört Osmanlı padişahının (Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad) hüküm sürdüğü bir dönemi deneyimlemiştir. Kanuni devrinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez ve taşra teşkilatında çeşitli görevler üstlenmiş bir devlet görevlisi ve yazdığı binlerce beyitlik şiirleriyle günümüzde hala anılan bir şairdir. Hindî Mahmûd’un hayatına dair dönemin tarihlerinde, biyografilerde ve araştırdığımız arşiv belgelerinde yeterli bilgi olmasa da, kendisinin eserlerinde verdiği bilgiler, elimizdeki kaynaklardan daha fazla bilgi sunmaktadır.

Hindî Mahmûd, 919 (1513-1514) yılında Afyonkarahisar’da doğmuştur. Yirmili yaşlarından itibaren Şehzade Selim’in (II. Selim) maiyyetine katılmış, Gürcistan’dan Yemen’e, İstanbul’dan İtalya’ya uzanan geniş bir coğrafyada çalkantılı bir hayat sürmüştür. 60 yaşında İnebahtı (Sıngın/Lepanto) Deniz Savaşı’na (979/1571) katılarak esir düşmüş, dört yıl boyunca önce İspanyol kuvvetlerinin elinde, ardından da Vatikan’da hapis hayatı yaşamıştır. 983 (1575) yılında III. Murad’ın ilgisiyle özgürlüğüne kavuşmuştur.

Günümüz Türkçesiyle:

Metni şöyle anlayabilirizi. Günümüz Türkçesine de çevirmeden duramadım.

 1. Allah’ın adıyla, dünyanın anahtarlarını açan O’dur.
 2. Allah, cömert ve merhametlidir, arşın ve kürsünün sahibidir, evrenin ve mekanın yaratıcısıdır.
 3. Allah’ın emriyle, o an geldiğinde, devran kubbesi meydana çıktı.
 4. Güneş, dünyaya ışık verdi, gündüz ve gece boyunca insanlar bu dünyada geziyorlar.
 5. İnsanlar, ezelde kader ve kaza ile yaratıldıkları zaman, Mennân’ın (Allah’ın) hükmüyle karşılaşırlar.
 6. Bu olaylar önceden belirlendi ve insanlar eğer iyilik yaparlarsa, hayır görürler, kötülük yaparlarsa, kötülük görürler.
 7. Yusuf’u seven Yakub, kardeşleri tarafından kıskanıldı ve bu durum kardeşleri arasında düşmanlık yarattı.
 8. Sonunda Yusuf, köle olarak satıldı ve bir zindanda yaşamak zorunda kaldı.
 9. Mekke kadınları, Yusuf’a ilgi duydu ve onu hapishanede bir süre yaşamaya zorladı.
 10. Yusuf, sabretti ve zorluklara karşı şükretti, sonunda Mısır’ın sultanı oldu.
 11. İbrahim’in oğlu İsmail, Allah’ın emrini yerine getirmek için Nemrut’un toplumuna dini tebliğ etti.
 12. Ancak Nemrut, İsmail’i ateşe atmaya karar verdi ve ateş, İsmail’in etrafını çevirdi, ancak ona zarar vermedi.

Yorumlarınızı eksik etmeyin hatalarımızı eksikliklerimi ancak yorumlarınız sayesinde görebilirim.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

2 Cevaplar

 1. Uğur Arslan dedi ki:

  Müthiş faydası oldu teşekkür ederim eline emeğine sağlık kardeşim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com