23. ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Online Test Çöz

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Sınavına yönelik karma online öabt test sizler için hazırlandı. ÖABT Edebiyat online test çözmeye cepten tabletten internete bağlanan her türlü cihazdan ulaşabilirsiniz. ÖABT Edebiyat Online Test 20 sorudan oluşmaktadır. Her bir sorunun yanıtını anında görebilirsiniz. Böylece dönüt ve düzeltme yaparak eksik konularınızı ya da bilgi yanlışlığınız var ise bunları giderebilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi‘ne yönelik olarak hazırlanan bu online testte rasgele seçilmiş sorular bulunmaktadır. 20 soruluk kısa bir sınav sizler için hazırlandı. Otobüste yolda her yerde kısa tekrarlar yapabilmeniz için hazırlandı. Cep telefonlarınızdan da yine bu sayfaya ulaşarak bu öabt test ini çözebilirsiniz.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Sınavına yönelik karma online öabt test sizler için hazırlandı. ÖABT Edebiyat online test çözmeye cepten tabletten internete bağlanan her türlü cihazdan ulaşabilirsiniz. ÖABT Edebiyat Online Test 20 sorudan oluşmaktadır. Her bir sorunun yanıtını anında görebilirsiniz. Böylece dönüt ve düzeltme yaparak eksik konularınızı ya da bilgi yanlışlığınız var ise bunları giderebilirsiniz.

1. Divan edebiyatında mahlas kullanan ilk şairdir. Asıl adı Ahmet’tir. Mevleviliği yaymak için uğraşmış döneminde Türkçeyi bir sanat dili haline getirmiştir. Feleknâme ve Aruz Risalesi adlı eserleri vardır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

2. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli deneme, eleştiri ve İnceleme yazarlarından olan sanatçı; çeşitli edebî konular ile şahsiyetler üzerine araştırmalar, incelemeler yapmıştır. Sanatçı, bir eseri incelerken yalnız metnin anlatım biçimini dikkate almamış; sanatçının edebî kişiliği, çevresi ve psikolojisini de göz önünde bulundurmuştur. Şiir Tahlilleri ve Roman Tahlilleri bilinen en önemli eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

3. Divan şiirinde adı en çok geçen acem hükümdarlarından birisidir. Büyük bir saltana ve şa’şaaya malik olmuştur. Taç ve tahtıyla dillere destan olmuş bir hükümdar olduğu için hem Acem hem de Türk şiirinde kendisinden çokça bahsedilir. İskender’le yaptığı savaş münasebeti, gücü ve zenginliği nedenleri ile Divan şairimizde isimi sık geçen Acem hükümdarlarından biridir. Divan şiiirinde bir ululuk ve azamet sembolüdür. Memdûh övülürken onun üstünlüğünü ifade için kullanılır.


Bu parçada bahsedilen mitolojik şahsiyet kimdir?

 
 
 
 

4. Ahmet Fakih’in kaside nazım biçimini kullanarak yazdığı ve dini-tasavvufi konuları işlediği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

5. Divan Edebiyatında “hicviye” adı verilen alaylı yergi şiirinin Halk Edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

6. Âhir-i enbiyaya evvel yâr

Sânî isneyn iz-hümâ fi’l-gâr


Seyyîd-i bâr-gâh sıddık ü safâ

Halef-i Hazret-i Rasûl-i Hudâ


Ana ol dem verildi izzet ü câh

Dedi ana Nebi Halîiullâh


Kemeri sandık u tâoı hallettir

Server-i zümre-i hilâfettir


Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha mesnevisinden alınan yukarıdaki mısralar mesnevinin hangi bölümüne ait olabilir?

 
 
 
 
 

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde günümüz Türkçesinde kullanılan “kaygı” ve “büyük” sözcüklerinin Eski Türkçedeki karşılıkları yer almaktadır?

 
 
 
 
 

8. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde Eski Türkçeden günümüze kadar geçen sürede herhangi bir ses incelmesi görülmemiştir?

 
 
 
 
 

9. Test question one. This is a single-answer question. This means, only one answer can be selected.

You can of course add some rich HTML content to the question.

And this is done simply by using the Wordpress rich text editor.

 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi söylenilen sözden bir nükteye dayalı olarak vazgeçip onun yerine başka bir söz söyleme olarak tanımlanan ifade özelliğidir?

 
 
 
 
 

11. Aşağıdaki kaynaklardan hangisi Eski Türkçe Dönemine ait değildir?

 
 
 
 
 

12. Aşağıda adı verilen eserlerden hangisi münâcât ağırlıklı bir eserdir?

 
 
 
 
 

13. Ger begümüz işidürse sözini
Dopragundan çıkarısar tozunıVerilen beyit aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi 14. yüzyıl şairlerindendir?

 
 
 
 
 

15. Aşağıdaki ses olaylarından hangisi Türkçede yoktur?

 
 
 
 
 

16. Hangi sanatçı Türk Edebiyatında yapma destan yazarlarından biridir?

 
 
 
 
 

17. Ezelden şâh-ı aşkın bende-i fermânıyüz cânâ
Mahabbet mülkünün sultânı âli-şânıyüz cânâ
BâkîYukarıdaki beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?

 
 
 
 
 

18. “Kutadgu Bilig” sözünde geçen “kut” kökünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

19. Aşağıda verilen manzum parçalarından hangisi ayraç içindeki nazım türü yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
 

20. Alman bilim adamı ________ Türkçe ile Çuvaşça arasındaki ses denkliklerini buldu. Türkçe /z/’nin Çuvaşça /r/ sesine, Türkçe /ş/’nin Çuvaşça /ı/ sesine denk geldiğini belirledi.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
 

21. Sanatçı, dilin ve estetiğin öne çıktığı şiirler yazmıştır. Şiirlerini her zaman geleneksel olanı yeniden üretmek üzerine kurmuştur. Eski şiirin mazmunlarını yeniden yaşama geçirmiştir. İlk zamanlannda 11. Yeni tarzı imgeci ve toplumcu gerçekçi bir tarzda şiirler yazan — son dönemlerinde mistik eğilimler taşıyan şiirler kaleme almıştır.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
 
bir gün kaç saattir (rakamla)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com