Ahmet Cevdet Paşa kimdir?

Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devletinde on dokuzuncu yüzyılda yetişen büyük devlet ve bilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Dedesinin yardımı ile 1839 yılında İstanbul’a geldi. Medrese eğitimine başladı. Bu arada, matematik, astronomi, tarih ve coğrafya gibi bilimlerle de uğraşarak kültürünü artırdı. 1844’te 22 yaşındayken Çanat payesi ile Rumeli kaleminde kadı oldu. 1845 yılında müderris olarak İstanbul camilerinde ders vermek hakkını elde etti. 13 Ağustos 1850’de Meclis-i Maarif azalığı ile birlikte Dar-ül-Muallimin (Öğretmen okulu) müdürlüğüne getirildi. Ardından Encümen-i Daniş’e (Osmanlı Akademisi) 1851’de asli üye seçildi.

“Tarih-i Cevdet” namıyla şöhret bulan değerli eserinin üç cildini 1854 yılında bitirip Sultan Abdülmecid Hana sundu. Eseri çok beğenen Sultan, rütbesini yükseltti. Bir sene sonra da devletin resmi tarihçisi oldu.

Osmanlı Cihan Devletinin kanunlannı yapacak olan “Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye “ye 1861 yılında üye görevlendirildi. 1866 yılında ilmiye sınıfından vezirliğe geçti. Halep vilayetine vali tayin edildi. Bir süre orada kaldıktan sonra yeni kurulan “Divan-ı Ahkam ı Adliye’ye başkan oldu ve hukuk sistemini devrin ihtıyaçlarına göre düzenlemeye çalıştı.

Ahmed Cevdet Paşa ve arkadaşlarının fikirlerinin uygulaması için “Mecelle Cemiyeti” adıyla ilmi bir heyet toplandı ve bütün milletlerin değer verdiği Mecelle adındaki kitabı hazırlayarak, büyük hizmet etti. 26 Mart 1895’te vefat etti. Naşı, Fatih Camii bahçesine defnedildi.

Cevdet Paşa, değişik alanlarda pek çok eser vermiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tarih-i Cevdet: 12 cilttir. Osmanlı Devletinin 1774-1825 seneleri arasındaki tarihini anlatır.
Diğer eserleri: Tezakir-i Cevdet, Ma’ruzat, Mecelle, Divançe-i Cevdet, Kavaid-i Osmaniye. Belagat-ı Osmaniye – Kavaid-i Türkiye, Takvim-ül Edvar-Miyar-ı Sedad, Adab-ı Sedat fi-İlm-il-Adab, Hülasatül Beyan fi-Te’lifi’l -Kur’an, Asar-ı Ahd-i Hamidi, Hilye-i Seadet, Ma’lumat-ı Nafıa

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com